Unity etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Unity etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Logo Tiger/Unity Onaylama sorgusu (Fiş Kilitleme)

Tiger üzerindeki modüllerin sadece okunabilir yapıldığı "Onaylama işlemleri" ekranı dışında SQL tablosu üzerinden değişiklik gerekebilir.  LG_XXX_YY_TRANSAC tablosuyla aşağıdaki ekran görüntünde bulunan alanların onayını açıp kapayabilirsiniz.

Örn: Muhasebe fişleri için ilgili alan  (APPRDATES12)                      select APPRDATES12 from LG_XXX_YY_TRANSAC 


Logo Tiger, Yeni Yıl numaralama şablonlarını kopyalama sorgusu


Logo Tiger veya Unity'de yeni yıl şablonları L_LDOCNUM  tablosunda tutulur. Kayıt numaralarını yıl bazında tutuyorsanız her bir fiş türü için yeni bir şablon üretmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte 2012'de kullanılan fiş şablonları 2013 için yeniden üretiliyor.

INSERT INTO L_LDOCNUM (

Logo Tiger'da yeni dönem açma hatası: Tarihler Mali yıl başlangıcı ile uyumlu değil

Logo Tiger'da Tiger2sys ile yeni bir dönem açılırken "Tarihler Mali yıl başlangıcı ile uyumlu değil" hatası geldiğinde;
Bu hata, önceki dönemin başlangıç zamanının  yılbaşından başlamadığı durumlarda görülür.
Yeni yılda 1 Ocak'tan dönemi başlatabilmek için aşağıdaki sql cümlecikleri ile ;

SELECT * FROM L_CAPIFIRM WHERE NR=47


--ilk sorguyla firmanın LOGICALREF'i bulunur


--UPDATE L_CAPIFIRM SET BEGMON=1,BEGDAY=1 WHERE LOGICALREF=218

--ikinci sorguyla başlangıç gün ve ay bilgisi 1 olarak update edilir.
 
Bu işlemleri yaptıktan sonra yeni dönemi tiger2sys üzerinden açabilirsiniz.

Tiger/Unity'deki tarih bilgisinin çevrim işlemleri

Tiger/Unity veritabanında integer olarak tutulan tarih bilgisininin datetime'a çeviren fonksiyon.

CREATE FUNCTION fn_LogoDatetoSystemDate (@DEGER INT)
RETURNS datetime

AS
BEGIN
DECLARE @GUN VARCHAR(2), @AY VARCHAR(2), @YIL VARCHAR(4)

DECLARE @SONUC datetime
SELECT
@GUN=CAST((CONVERT(INT,CONVERT(BINARY,@DEGER,2),0)-(CONVERT(INT,CONVERT(BINARY,@DEGER,2),0)/256*256)) AS VARCHAR(3))
SELECT
@AY=CAST(((CONVERT(INT,CONVERT(BINARY,@DEGER,2),0)-(65536*(CONVERT(INT,CONVERT(BINARY,@DEGER,2),0)/65536)))-(CONVERT(INT,CONVERT(BINARY,@DEGER,2),0)-(CONVERT(INT,CONVERT(BINARY,@DEGER,2),0)/256*256)))/256 AS VARCHAR(3))
SELECT
@YIL=CAST((CONVERT(INT,CONVERT(BINARY,@DEGER,2),0)/65536) AS VARCHAR(6))
SET @GUN=CASE WHEN LEN(@GUN)<2 THEN '0'+@GUN ELSE @GUN END
SET @AY=CASE WHEN LEN(@AY)<2 THEN '0'+@AY ELSE @AY END
SONUC:
IF @DEGER<>0
BEGIN
SET @SONUC=CONVERT(DATETIME, @YIL + '-' + @AY + '-' + @GUN + ' 00:00:00', 102)
END
IF @DEGER=0
SET @SONUC= NULL
RETURN @SONUC
END


Tiger/Unity için tarih bilgisinini datetime'a integer olarak çeviren fonksiyon.

CREATE FUNCTION fn_LogoTimetoSystemTime (@GELENDEGER INT)
RETURNS VARCHAR(8)
AS

BEGIN
DECLARE @SAAT VARCHAR(2), @DAKIKA VARCHAR(2), @SANIYE VARCHAR(2), @SONUC VARCHAR(8)
SELECT
@SAAT=RTRIM(CONVERT(char(20), ROUND(@GELENDEGER / 16777216, 2))),
@DAKIKA=RTRIM(CONVERT(char(20), ROUND((@GELENDEGER - ROUND(@GELENDEGER / 16777216, 2) * 16777216)/ 65536, 2))),
@SANIYE=RTRIM(CONVERT(char(20), ROUND((@GELENDEGER - ROUND(@GELENDEGER / 16777216, 2) * 16777216 - ROUND((@GELENDEGER - ROUND(@GELENDEGER / 16777216, 2) * 16777216) / 65536, 2) * 65536) / 256, 2)))
SET @SAAT=CASE WHEN LEN(@SAAT)=1 THEN '0'+@SAAT ELSE @SAAT END
SET @DAKIKA=CASE WHEN LEN(@DAKIKA)=1 THEN '0'+@DAKIKA ELSE @DAKIKA END
SET @SANIYE=CASE WHEN LEN(@SANIYE)=1 THEN '0'+@SANIYE ELSE @SANIYE END
SET @SONUC= @SAAT + ':' +@DAKIKA + ':' + @SANIYE
RETURN @SONUC
END

Logo Tiger'da Muhasebe Kodu olmayan cari kartların kontrolü

SELECT LOGICALREF,CODE, DEFINITION_, CITY FROM LG_106_CLCARD WHERE
(LOGICALREF NOT IN (SELECT CARDREF FROM LG_106_CRDACREF WHERE (LG_106_CRDACREF.TRCODE = 5)))
ORDER BY DEFINITION_

Logo Tiger'da firma dönem bilgilerini listelemek

SELECT FRM.NR AS FIRMA_NO,FRM.NAME AS FIRMA_ADI
DONEM.NR AS DONEM_NO FROM L_CAPIFIRM AS FRM
INNER JOIN L_CAPIPERIOD AS DONEM ON FRM.NR=DONEM.FIRMNR
order by FRM.NR,DONEM.NR

Logo Unity/Tiger veritabanı tabloları listesi

LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış fiyatları

LG_XXX_ASCOND Alış/Satış koşulları

LG_XXX_TOOLREQ Araç ihtiyacları


LG_XXX_XX_SRVNUMS Aylık hizmet toplamları

LG_XXX_XX_SRVTOT Aylık hizmet alış/satış toplamları

LG_XXX_XX_BNTOTFIL Banka aylık toplamları

LG_XXX_XX_BNFICHE Banka fişleri

LG_XXX_XX_BNFLINE Banka hareketleri

LG_XXX_BANKACC Banka hesapları

LG_XXX_BNCARD Bankalar

LG_XXX_LNGEXCSETS Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları

LG_XXX_UNITSETF Birim setleri

LG_XXX_UNITSETC Birim setleri arası çevrim katsayıları

LG_XXX_UNITSETL Birimler

LG_XXX_XX_CLTOTFIL Cari hesap aylık toplamları

LG_XXX_XX_CLFICHE Cari hesap fişeri

LG_XXX_XX_CLFLINE Cari hesap hareketleri

LG_XXX_CLINTEL Cari hesap istihbarat bilgileri

LG_XXX_CLCARD Cari hesap kartları

LG_XXX_XX_CLRNUMS Cari hesap risk tabloları

LG_XXX_EMPGROUP Çalışan grubu

LG_XXX_LABORREQ Çalışan ihtiyaçları

LG_XXX_EMGRPASS Çalışan-Grup ataması

LG_XXX_EMPLOYEE Çalışanlar

LG_XXX_XX_CSROLL Çek/Senet bordroları

LG_XXX_XX_CSTRANS Çek/Senet hareketleri

LG_XXX_XX_CSCARD Çek/Senet kartları

LG_XXX_DISTTEMP Dağıtım şablonları

LG_XXX_DISTLINE Dağıtım şablonu satırları

LG_XXX_XX_PERDOC Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)

LG_XXX_XX_FOLDER Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)

LG_XXX_FIRMDOC Döküman katalog girişi(watermark)

L_LDOCNUM Döküman numaralama şablonları

LG_XXX_ACCCODES Entegrasyon bağlantı kodları

LG_XXX_XX_INVOICE Faturalar

LG_XXX_XX_TRANSAC Firma dönem bilgileri

L_CDBTMP Form boyutları

L_DAILYEXCHANGES Günlük döviz kurları

LG_XXX_XX_STINVTOT Günlük malzeme ambar toplamları

LG_XXX_SRVCARD Hizmet kartları

LG_XXX_SRVUNITA Hizmet kaydı-Birim ataması

LG_XXX_DECARDS İndirim/Masraf kartları

LG_XXX_DISPLINE İş emirleri

LG_XXX_WSATTASG İş ist.-Özellik ataması

LG_XXX_WSATTVAS İş ist.-Özellik değeri ataması

LG_XXX_WORKSTAT İş istasyonları

LG_XXX_WSGRPF İş istasyonu grupları

LG_XXX_WSCHVAL İş istasyonu özellik değerleri

LG_XXX_WSCHCODE İş istasyonu özellikleri

LG_XXX_WSGRPASS İş istasyonu-grup ataması

LG_XXX_PEGGING İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)

LG_XXX_QCLVAL Kalite kontrol değerleri

LG_XXX_QASGN Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması

LG_XXX_XX_SLQCASGN Kalite kontrol hareketleri

LG_XXX_QCSLINE Kalite kontrol satırları

LG_XXX_QCSET Kalite kontrol setleri

LG_XXX_STCOMPLN Karma koli satırları

LG_XXX_CRDACREF Kart-Muhasebe kodları

LG_XXX_XX_CSHTOTS Kasa aylık toplamları

LG_XXX_XX_KSLINES Kasa işlemleri

LG_XXX_KSCARD Kasalar

L_RPFILTSXXX Kaydedilen rapor filtreleri

L_RPLAYS_XXX Kaydedilen rapor tasarımları

LG_XXX_OCCUPATN Kaynak kullanımları (üretim)

L_GOUSERS Kullanıcılar

L_CAPIDEF Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)

LG_XXX_LOGREP LOG (izleme) kaydı

LG_XXX_XX_PRDCOST Maliyet dönem kapama kayıtları

LG_XXX_XX_STINVENS Malzeme alış/satış aylık toplamları

LG_XXX_ITEMSUBS Malzeme alternatifleri

LG_XXX_XX_STLINE Malzeme hareketleri

LG_XXX_CHARASGN Malzeme özellik ataması

LG_XXX_XX_SERILOTN Malzeme seri lot no. Bilgileri

LG_XXX_INVDEF Malzeme-Ambar bilgileri

LG_XXX_ITMUNITA Malzeme-Birim ataması

LG_XXX_ITMFACTP Malzeme-Fabrika bilgileri

LG_XXX_ITMWSDEF Malzeme-İş ist. bilgileri

LG_XXX_ITMWSTOT Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)

LG_XXX_ITEMS Malzemeler

LG_XXX_ITMCLSAS Malzeme-Malzeme sınıfı ataması

LG_XXX_SELCHVAL Malzeme-Özellik değerleri

LG_XXX_SUPPASGN Malzeme-Tedarikçi ataması

LG_XXX_ITMBOMAS Malzeme-Ürecetesi ataması

LG_XXX_EMCENTER Masraf malzemeleri

LG_XXX_XX_EMUHTOT Muhasebe aylık toplamları

LG_XXX_XX_EMFICHE Muhasebe fişleri

LG_XXX_XX_EMFLINE Muhasebe hareketleri

LG_XXX_EMUHACC Muhasebe hesapları

LG_XXX_ENGCLINE Mühendislik değişikliği işlemi

LG_XXX_XX_PRODUCER Müstahsil faturası

L_NET Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)

LG_XXX_OPRTREQ Operasyon ihtiyacları

LG_XXX_OPERTION Operasyonlar

LG_XXX_LNOPASGN Operasyon-Malzeme ilişkisi

LG_XXX_OPATTASG Operasyon-Özellik ataması

LG_XXX_PRVOPASG Öceki operasyon ilişkileri

LG_XXX_PAYLINES Ödeme plan satırları

LG_XXX_PAYPLANS Ödeme planları

LG_XXX_XX_PAYTRANS Ödeme/Tahsilat hareketleri

LG_XXX_SPECODES Özel kodlar

LG_XXX_CHARVAL Özellik değerleri

LG_XXX_CHARCODE Özellik kodları

L_POSTCODE Posta kodları

LG_XXX_PRCARDS Promosyon kartları

LG_XXX_COPRDBOM Reçete-ek ürün ataması

LG_XXX_FAREGIST Sabit kıymet kayıtları

LG_XXX_FAYEAR Sabit kıymet yıllık kaydı

LG_XXX_TARGETS Satış elemanı hareketleri

LG_XXX_SLSCLREL Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi

LG_XXX_SLSMAN Satış elemanları

LG_XXX_ROUTETRS Satış rota satırları

LG_XXX_ROUTE Satış yönetim raporları

LG_XXX_XX_SLTRANS Seri/Lot hareketleri

L_SHPAGENT Sevkiyat firmaları

L_SHPTYPES Sevkiyat türleri

LG_XXX_XX_ORFICHE Sipariş fişleri

LG_XXX_XX_ORFLINE Sipariş hareketleri

LG_XXX_XX_STFICHE Stok fişleri

LG_XXX_LOCATION Stok yerleri

L_CITY Şehirler

L_TRADGRP Ticari işlem grupları

LG_XXX_TRGPAR Trigger parametreleri

L_COUNTRY Ülkeler

LG_XXX_PRODORD Üretim emirleri

LG_XXX_RTNGLINE Üretim rota stırları

LG_XXX_ROUTING Üretim rotaları

LG_XXX_BOMREVSN Ürün reçete revizyonları

LG_XXX_BOMLINE Ürün reçete satırları

LG_XXX_BOMASTER Ürün reçeteleri

Logo Unity: Veritabanında integer olarak tutalan zaman bilgisinin gösterilmesi

Logo programlarının veritabanına integer olarak kaydettiği zaman bilgisini aşağıdaki function ile zaman biriminden görebilirsiniz.

CREATE FUNCTION [dbo].[EXTRACTINTDATE](@PDATE AS INT)
RETURNS VARCHAR(10)
AS
BEGIN
DECLARE @FHOUR INT
DECLARE @FMINUTE INT
DECLARE @FSECOND INT
DECLARE @HOURSTR VARCHAR(2)
DECLARE @MINSTR VARCHAR(2)
DECLARE @FSECSTR VARCHAR(2)


SET @FHOUR = CONVERT(INT,@PDATE/16777216,103)
SET @FMINUTE = (@PDATE-(@FHOUR*16777216))/65536
SET @FSECOND = (@PDATE-((@FMINUTE*65536)+(@FHOUR*16777216)))/256

SET @HOURSTR = CONVERT(VARCHAR(2), @FHOUR, 103)
SET @MINSTR = CONVERT(VARCHAR(2), @FMINUTE, 103)
SET @FSECSTR = CONVERT(VARCHAR(2), @FSECOND, 103)

RETURN (@HOURSTR + ':' + @MINSTR + ':' + @FSECSTR)
END


Örnek Kullanım:

select TIME_,[dbo].[EXTRACTINTDATE](TIME_) from LG_XT019_109


Sonuç:

TIME_ NEW_TIME
168634208 10:13:39
168636156 10:13:46
220538930 13:37:40
238367942 14:53:52
238762111 14:59:56

Unity : Aynı setle farklı veritabanına bağlanmak

Unity'de bir set ile birden fazla veritabanına bağlanılabilir. Birden fazla veritabanına test amaçlı çalışmalarda bağlanılabilir. Bu bağlantıyı yapmak için:
1. Mevcut Logodb.cfg logodb_orj.cfg olarak kopyalanır.
2. Lgconfig.exe çalıştırılır. Test database'ini yolu bu alana girilir.3. Logodb.cfg dosyasının ismi Spaintest.cfg olarak değiştirilir.
4. Logodb_orj.cfg dosyasının ismi Logodb.cfg olarak değiştirilir.
5. Unity Kısayolu SpainTest olarak kopyalanır ve özelliklerine /DB:Spaintest.cfg eklenir.Sonuçta her iki kısayol farklı veritabanlarına bağlanacağı için tek bir set ile iki bağlantı yapılmış olur. (Unity2 versiyonu 1.71)

Unity : Türlerine göre yıllık kesilen faturaların sayısı

Fatura türlerine göre gruplanmış, bir yıl içinde kesilen faturaların sorgusu aşağıdadır. Kriterleri değiştirerek farklı amaçlarla bu sorguyu kullanabilirsiniz. Sorguda fatura türünü gösteren DBO.Ay_isl fonksiyonu için tıklayınız.

SORGU:

select TRCODE,COUNT(TRCODE) as fatura_sayisi,DBO.Ay_isl('FT',TRCODE) fatura_turu
from LG_108_01_INVOICE GROUP BY TRCODE ORDER BY TRCODEUNITY : STLINE üzerinde REMAMOUNT ve REMLNUNITAMNT sıfırlanmama sorunu

Logo Unity'de STLINE üzerinde bulunan REMAMOUNT ve REMLNUNITAMNT alanlarında bir çıkış hareketi olduktan sonra normalde sıfır olması gerekirken 2,48689957516035E-14
gibi rakamlar oluşuyorsa bu kayıtların update yapılarak düzeltilmesi gerekir. (Bu sorun 1.71 versiyonunda var) Bu problemden dolayı aynı malzemeye ait çıkış hareketlerinde sorunlar meydana geliyor, hareket veya irsaliye fişleri, malzemeler yeterli miktarda gözükseler bile oluşturulamıyor. Aşağıdaki sorguları kullanarak sorunu giderebilirsiniz.select REMAMOUNT,REMLNUNITAMNT,* from LG_109_01_SLTRANS WHERE REMLNUNITAMNT < 0.0001 AND REMLNUNITAMNT<>0
--UPDATE LG_109_01_SLTRANS WITH(READPAST) SET REMLNUNITAMNT=0 WHERE REMLNUNITAMNT < 0.0001 AND REMLNUNITAMNT<>0

select REMAMOUNT,* from LG_109_01_SLTRANS WHERE REMAMOUNT < 0.0001 AND REMAMOUNT<>0
--UPDATE LG_109_01_SLTRANS WITH(READPAST) SET REMAMOUNT=0 WHERE REMAMOUNT < 0.0001 AND REMAMOUNT<>0

Unity'de Farklı Dövizler üzerinden Borç Kapatma İşlemleri

Farklı dövizler üzerinden borç kapatma yapılacaksa, kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır. Kur farkının hesaplama şekli ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında belirlenir.

Cari hesap için ödeme İzleme öndeğeri
Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı a cari hesap kartında Ticari bilgiler sayfasında Ödeme izleme alanında belirlenir. Ödeme izleme 2 şekilde yapılır.

1. Aynı dövizli işlemlerle: Cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Farklı işlem dövizi üzerinden kaydedilen faturalar ve ödeme hareketleri birbirini kapatamaz. Kapatma işlemi yapıldığında program işlem döviz türleri uyuşmuyor mesajı verir.
2. Değişik dövizli işlemlerle: Farklı işlem dövizi üzerinden yapılan işlemler ve ödemeler birbirini kapatabilir.

LOGO Unity, STLINE üzerindeki sıfır olan kur bilgisinin update edilmesi

Logo Unity'de, yerel para birimi ile dövizlerin birlikte gösterildiği bazı raporlarda "Divide by zero" hatası alıyorsanız LG_209_01_STLINE tablosunda döviz bilgisinin girilmemesinden kaynaklanan bir sorun olabilir. Aşağıdaki Query, STLINE tablosundaki döviz bilgisi sıfır olan satırların, döviz tablosundan ilgili tarihteki döviz bilgisi alınarak update yapılmasını sağlar. Sorguyu kendi tablolarınıza göre değiştirmelisiniz.


DECLARE @LOGREF INT
DECLARE @DATE DATETIME
DECLARE @RR FLOAT
DECLARE BIRIMKODU CURSOR FOR
SELECT LOGICALREF, DATE_
FROM LG_209_01_STLINE (NOLOCK) WHERE REPORTRATE=0 AND TRCODE IN (2,3,7,8,1,6)
OPEN BIRIMKODU
FETCH NEXT FROM BIRIMKODU
INTO @LOGREF, @DATE
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SELECT @RR=RATES1 FROM L_DAILYEXCHANGES (nolock) WHERE CRTYPE=1 AND EDATE =@DATE
UPDATE LG_209_01_STLINE SET REPORTRATE =@RR
WHERE LOGICALREF=@LOGREF
FETCH NEXT FROM BIRIMKODU
INTO @LOGREF, @DATE
END
CLOSE BIRIMKODU
DEALLOCATE BIRIMKODU
GO

Unity : Satış fiyat kartlarının bitiş tarihini değiştirmek

UPDATE LG_208_PRCLIST SET ENDDATE='20101231' WHERE VALUE='20081231'

Unity : Faturası olmayan irsaliyeden F işaretini kaldırmak

Faturası olmayan irsaliyeden F işaretini kaldırmak için aşağıdaki query'ler kullanabilirsiniz.

1) Seçmek için;
SELECT * FROM LG_208_01_STFICHE WHERE BILLED=1 AND INVOICEREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_208_01_INVOICE)

2) Düzeltmek için;
UPDATE LG_208_01_STFICHE SET BILLED=0 WHERE BILLED=1 AND INVOICEREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_0208_01_INVOICE)

Unity : Firma ve dönemleri listeleyen sorgu

Unity'de kullanılan dönem ve firmaları listelemek için aşağıdaki sorguyu çalıştırabilirsiniz.

SELECT FIRM.NR AS FIRMA_NO,FIRM.NAME AS FIRMA_ADI,PERIOD.NR AS DONEM_NO FROM L_CAPIFIRM AS FIRM INNER JOIN L_CAPIPERIOD AS PERIOD ON FIRM.NR=PERIOD.FIRMNR ORDER BY FIRMA_NO,DONEM_NO

Unity : 2009 Aylık BS formu sorgusu

SELECT C.CODE AS CARI, C.DEFINITION_ AS ACIKLAMA, C.TAXNR AS VERGI_NO, C.TAXOFFICE AS VERGI_DAIRESI, C.TELNRS1,
SUM(INV.NETTOTAL - INV.TOTALVAT) AS TUTAR, COUNT(INV.LOGICALREF) AS BELGE_SAYISI,MONTH(DATE_) AS AY
FROM dbo.LG_444_01_INVOICE INV INNER JOIN
dbo.LG_444_CLCARD C ON INV.CLIENTREF = C.LOGICALREF
WHERE (INV.TRCODE IN (6, 7, 8, 9,14)) AND (INV.CANCELLED = 0) AND INV.DECPRDIFF=0
GROUP BY C.CODE, C.DEFINITION_, C.TAXNR, C.TAXOFFICE, C.TELNRS1,MONTH(DATE_)
HAVING (SUM(INV.NETTOTAL - INV.TOTALVAT) >= 8000)

Unity : 2009 Aylık BA formu sorgusu

SELECT C.CODE CARI
, C.DEFINITION_ ACIKLAMA
,C.TAXNR AS VERGI_NO
,C.TAXOFFICE AS VERGI_DAIRESI
,C.TELNRS1
, SUM(INV.nettotal-INV.totalvat) AS TUTAR
,COUNT(INV.LOGICALREF) AS BELGE_SAYISI
,MONTH(DATE_) AS AY

FROM LG_444_01_INVOICE INV, LG_444_CLCARD C
WHERE INV.CLIENTREF =C.LOGICALREF
and ((INV.TRCODE IN (1,2,3,4)) OR
(INV.TRCODE = 14 AND INV.DECPRDIFF=1))

AND INV.CANCELLED=0
group BY C.CODE,C.DEFINITION_,C.TAXNR,C.TAXOFFICE,C.TELNRS1,MONTH(DATE_)
HAVING SUM(INV.nettotal-INV.totalvat)>=8000

Malzeme Kartı özelliklerine otomatik kayıt açmak. (LG_XXX_CHARASGN)

Unity'de malzeme kartında bulunan "Malzeme Özellikleri" tabına otomatik olarak kayıt eklemek için aşağıdaki cursor'u kullanabilirsiniz.

Kullanımı:EXEC [dbo].[SP_CHARASGN_INSERT] '508' ,'822096031A0330640000208'

Açıklaması:
İlk parametre firma numarası, ikinci parametre ise malzeme kodudur.


SQL Kodu:
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_CHARASGN_INSERT]

@FIRMNR VARCHAR(5),
@NEWCODE VARCHAR(30)
AS
EXEC(
'DECLARE
@MAXREF INT,
@MAXREF2 INT,
@MAXREF3 INT,
@LOGICALREF INT,
@LINENR INT,
@CHARVALREF INT,
@CHARCODEREF INT,
@CODE VARCHAR(50),
@CHARVAL VARCHAR(50),
@SPECODE VARCHAR(50),
@CYPHCODE VARCHAR(50)

DECLARE CARI CURSOR FOR

SELECT LOGICALREF,CODE FROM LG_' + @FIRMNR + '_ITEMS (NOLOCK) WHERE LOGICALREF NOT IN (
SELECT ITEMREF FROM LG_' + @FIRMNR + '_CHARASGN) AND CARDTYPE NOT IN (20,22) AND ACTIVE =0 AND CODE =''' + @NEWCODE + '''
ORDER BY CODE

OPEN CARI
FETCH NEXT FROM CARI
INTO @LOGICALREF,@CODE
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @LINENR=1
WHILE @LINENR<>5
BEGIN
SELECT @MAXREF=ISNULL(MAX(LASTLREF),0) + 1 FROM LG_' + @FIRMNR + '_CHARASGNSEQ WHERE ID=1
UPDATE LG_' + @FIRMNR + '_CHARASGNSEQ SET LASTLREF=@MAXREF WHERE ID=1
SET @CHARCODEREF = @LINENR + 1
IF @LINENR=1 --BRAND
BEGIN
SELECT @CHARVAL=NAME FROM [10.0.0.26].[BURSA1].[DBO].LG_BRAND WHERE CODE=SUBSTRING(@CODE,4,3)
END
IF @LINENR=2 --TICKET
BEGIN
SELECT @CHARVAL=NAME FROM [10.0.0.26].[BURSA1].[DBO].LG_TICKETNO WHERE CODE=SUBSTRING(@CODE,7,3)
END
IF @LINENR=3 --METER
BEGIN
SELECT @CHARVAL=NAME FROM [10.0.0.26].[BURSA1].[DBO].LG_METRAJ WHERE CODE=SUBSTRING(@CODE,10,4)
END
IF @LINENR=4 --COLOR
BEGIN
SET @CHARVAL=SUBSTRING(@CODE,19,5)
END
SET @CHARVALREF = 0

SELECT @CHARVALREF=LOGICALREF FROM LG_' + @FIRMNR + '_CHARVAL WHERE CHARCODEREF=@CHARCODEREF AND CODE =@CHARVAL
IF @CHARVALREF = 0
BEGIN
SELECT @MAXREF2=ISNULL(MAX(LASTLREF),0) + 1 FROM LG_' + @FIRMNR + '_CHARVALSEQ WHERE ID=1
UPDATE LG_' + @FIRMNR + '_CHARVALSEQ SET LASTLREF=@MAXREF2 WHERE ID=1

SELECT @MAXREF3=ISNULL(MAX(VALNO),0) + 1 FROM LG_' + @FIRMNR + '_CHARVAL WHERE CHARCODEREF=@CHARCODEREF
INSERT INTO LG_' + @FIRMNR + '_CHARVAL (LOGICALREF,CHARCODEREF,VALNO,CODE,NAME)
VALUES (@MAXREF2,@CHARCODEREF,@MAXREF3,@CHARVAL,@CHARVAL)
SELECT @CHARVALREF=LOGICALREF FROM LG_' + @FIRMNR + '_CHARVAL WHERE CHARCODEREF=@CHARCODEREF AND CODE =@CHARVAL
END

INSERT INTO LG_' + @FIRMNR + '_CHARASGN (LOGICALREF,ITEMREF,CHARCODEREF,CHARVALREF,LINENR,MATRIXLOC,PRIORITY)
VALUES (@MAXREF,@LOGICALREF,@CHARCODEREF,@CHARVALREF,@LINENR,0,0)
SET @LINENR = @LINENR + 1
END
FETCH NEXT FROM CARI
INTO @LOGICALREF,@CODE
END
CLOSE CARI
DEALLOCATE CARI')

Tenigma: Invalid Decrypt Buffer Size

Unity'ye bağlanırken "Tenigma: Invalid Decrypt Buffer Size" hatası gelirse

UPDATE L_CAPIUSER SET PREVKEY1= KEY_, PREVKEY2= KEY_

SQL sorgusu çaıştırılmalıdır.

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...