J-guar IK veritabanı tabloları listesi

Tablo Adı Açıklama
AS_APPROVALLOG  İş ürünlerinin onay kayıtları
AS_APPROVALINSTANCES  Başlamış onay olguları
AS_TRANSAPPROVALS  Geçiş onay zinciri kayıtları
AS_TRANSAPPRASG  Geçiş onaylarının adımları
AI_TYPES  Değişken Türleri
AI_TABLES  Değişken türü tabloları
D_DDD  Doküman Kütüphanesi
D_BODOCUMENTS  İş Nesneleri doküman kayıtları
D_DOCRELS  Doküman ilişkileri tablosu
S_USERGROUPS  Kullanıcı grupları
S_USERS  Kullanıcılar
S_COMPANIES  Kurumlar
S_PERIODS  Mali dönemler
S_ORGUNITS  Organizasyonel birimler
S_LOCATIONS  Stok yerleri
S_DBAUTHCODES  Veri tabanı yetkileri
S_ENTITYRIGHTS  İşlem yetkileri
S_UPDATES  Güncellemeler
S_COMPANYPARS  Kurum öndeğerleri / parametreleri
S_EXCHRATES  Günlük döviz kurları
S_COUNTRIES  Ülkeler
S_CITIES  İller
S_POSTCODES  Posta kodları
S_TOWNS  İlçeler
S_DISTRICTS  Semtler
S_BANKCODES  Banka kodları
S_BANKBRANCHES  Banka şubeleri
S_TAXOFFICES  Vergi daireleri
S_SHIPTYPES  Teslim şekilleri
S_SHIPAGENTS  Taşıyıcı firmalar
S_TRADEGROUPS  Ticari işlem grupları
S_GTIPCODES  GTIP kodları
S_GTIPHEADERS  GTIP başlıkları
S_RECNUMTEMPS  Kayıt numaralama şablonları
S_NETLOCKS  Kullanımdaki kaydı kilitleme bilgileri
S_USERPREFS  Kullanıcı tercihleri
S_MESSAGES  Mesajlar
S_SHIFTPACKAGE  Vardiya paketleri
S_SHIFTHEADER  Vardiyalar
S_SHIFTLINE  Vardiya satırları
S_PRICEINDTYPES  Fiyat endeks türleri
S_PRICEINDICES  Fiyat endeksleri
S_SYSTEMLOG  Sistem izleme kayıtları
S_BATCHOPERS  Sistem toplu işlemler
S_BATCHFILTS  Sistem toplu işlem filtreleri
S_BATCHEXCEPTIONS  Sistem toplu işlem kesinti mesajları
S_PROFILES  Kullanıcı profilleri
S_INTEGRATIONGROUPS  Portal kullanıcı grupları
S_INTEGRATIONUSERS  Portal kullanıcıları
S_INTEGRATIONPROFILES  Portal kullanıcı profilleri
S_BUSSECTORS  Sektörler
S_COMPANYSHIFTS  Kurum/Birim Vardiya Bilgileri
S_SYSTEMDOCS  Büyük verilerin saklandığı tablo
S_FREEZONES  Serbest Bölgeler
S_CUSTOMS  Gümrükler
S_PAYMENTTYPES  Ödeme Şekilleri
S_SMTPSERVERS  SMTP Serverları
S_EXTERNALTYPES  Kullanıcı tanımlı işlem türleri
S_PAYMENTTYPES  Ödeme Şekilleri
S_SERVERCONFIG  Sunucu ayar dosyaları tablosu
S_FORM_TEMPLATES  Veri giriş form şablonları
S_BATCHES  Toplu işlemler
S_BATCHDATA  Toplu işlemlerin durdurulma ve tamamlanma verileri
S_BATCH_ALERTS  Toplu işlemlere ait alarm kayıtları
S_SBATCHID  Aktif sunucu bilgisini tutan tablo
H_FFF_ROLLPARS  Bordro Çalışma Parametreleri
H_FFF_PAYELEMS  Ücret Parametreleri
H_FFF_FIRMPARS  Kurum Ücret Parametreleri
H_FFF_LAWPARS  Bordro Kanun Parametreleri
H_FFF_USERTABS  Tablolar (Kanun Parametreleri, Kullanıcı Tanımlı)
H_FFF_TYPEDEFS  Tür Tanımları
H_FFF_PERSONS  Personel Kartları
H_FFF_PERIDINFOS  Kimlik Bilgileri
H_FFF_LAWCHGS  Kanuni Değişiklikler
H_FFF_PERHISTS  Personel Tarihçesi
H_FFF_PWORKFLGS  Personelin Tabi Olduğu Parametreler
H_FFF_CONTACTS  Erişim Bilgileri
H_FFF_HEALTHS  Sağlık Bilgileri
H_FFF_FAMILYINFOS  Aile Bireyleri
H_FFF_ASSIGNS  Atamalar
H_FFF_PERQUALFS  Personel/Başvuru Nitelik Bilgileri
H_FFF_LANGLEVELS  Yabancı Dil Düzey Tanımları
H_FFF_PERSPECDAYS  Personel Özel Günleri
H_FFF_GENINFOS  Genel Bilgiler
H_FFF_PERROLES  Personel Rolleri
H_FFF_PNTCARDS  Puantaj Kartları
H_FFF_PNTLINES  Puantaj Satırları
H_FFF_PNTLINEDETS  Puantaj Farkı Detay Satırları
H_FFF_PNTTEMPS  Hesap Şablonları
H_FFF_PNTDEFS  Puantaj Öndeğerleri
H_FFF_PDEFLINES  Puantaj Öndeğer Satırları
H_FFF_PAYPERDS  Puantaj Dönemleri
H_FFF_LOANDEFS  Borç/Alacak Tanımları
H_FFF_PERLOANS  Personel Borç/Alacak Kayıtları
H_FFF_LOANTOTALS  Borç/Alacak Toplamları
H_FFF_QUALFDEFS  Çeşitli Tanımlar
H_FFF_SPECDAYS  Özel Gün Tanımları
H_FFF_PERPAYS  Personel Ödeme/Kesinti Bilgileri
H_FFF_UNIONDEFS  Sendika Tanımları
H_FFF_PERUNIONS  Personel Sendika Bilgileri
H_FFF_PEREXPRS  Personel Eski İşyerleri
H_FFF_RELATIONS  Şirket İçi Yakınlıklar
H_FFF_SIMINFOS  Emsal Bilgileri
H_FFF_PERGROUPS  Çalışan Grupları
H_FFF_PERGROUPLNS  Çalışan Grubu Satırları
H_FFF_PAYMENTGROUPS  Ücret Grupları
H_FFF_PAYMENTGROUPLNS  Ücret Grubu Satırları
H_FFF_RANKDEFS  Derece/Basamak Tanımları
H_FFF_STAFFENTS  Kadro Kartları
H_FFF_STAFHISTS  Kadro Kartı Tarihçesi
H_FFF_TRAININGDEFS  Eğitim Tanımları
H_FFF_TRAININGPLANS  Eğitim Plan Satırları
H_FFF_TRAININGPREQS  Ön Koşul Eğitimler
H_FFF_TRAININGREGS  Eğitim Kayıtları
H_FFF_TRAININGPLACES  Eğitim Yeri Tanımları
H_FFF_INSTRUCTORDEFS  Eğitmen Tanımları
H_FFF_PERTRAININGS  Personel Eğitim Bilgileri
H_FFF_TRAININGRELS  Eğitim Bağlantıları
H_FFF_TRNINSTITUTIONS  Eğitim Kurumları
H_FFF_TRAININGQUALFS  Eğitimin Geliştirdiği Nitelik/Yabancı Diller
H_FFF_TRAININGEVALS  Eğitim Değerlendirmeleri
H_FFF_TRAININGREQS  Eğitim Talepleri
H_FFF_TRNRESERVES  Eğitim Yedek Katılımcıları
H_FFF_EXPENSES  Masraf/Maliyet Bilgileri
H_FFF_VACDEFS  İzin Tanımları
H_FFF_VACGROUPS  İzin Grup Tanımları
H_FFF_VACGRPLINES  İzin grup satırları
H_FFF_VACTRANS  İzin Hareketleri/Talepleri
H_FFF_YEARLYVACLINES  Personel İzin Devir Bilgileri
H_FFF_CRITICGROUPS  Kritik Grup Tanımları
H_FFF_CRITICGROUPLINES  Kritik grup satırları
H_FFF_STAFFDEFS  Kadro Tanımları
H_FFF_ROLEDEFS  Rol Tanımları
H_FFF_ROLEDEFLINES  Rol Tanımı Satırları
H_FFF_CARROUTES  Kariyer Yolları
H_FFF_CARROUTELINES  Kariyer Yolu Satırları
H_FFF_PERTEMPASSIGNS  Personel Geçici Görevlendirmeleri
H_FFF_CARSUGS  Kariyer Önerileri
H_FFF_CARPLANS  Kariyer Planları
H_FFF_CARPGOALLINES  Kariyer Planı Hedef Satırları
H_FFF_CARPIMPLINES  Kariyer Planı Gelişim Satırları
H_FFF_CARPINTLINES  Kariyer Planı görüşmeleri
H_FFF_JOBFAMILYDEFS  İş Aileleri Tanımları
H_FFF_JOBFAMILYLINES  İş Ailesi Tanımı Satırları
H_FFF_COMPANYDOCS  Büyük verilerin saklandığı tablo
H_FFF_PERFPERDS  Performans Dönemleri
H_FFF_PERFGRDLINES  Performans Değerlendirme Skalaları
H_FFF_PERFDEFS  Hedef/Ödül-ceza tanımları
H_FFF_PERFREGS  Performans Kayıtları
H_FFF_PERFREGLINES  Performans Kaydı Satırları
H_FFF_PERFINTS  Performans Görüşmeleri
H_FFF_PERFFORMULALINES  Performans Formül Satırları
H_FFF_PERFTRGTS  Performans Hedef Grupları
H_FFF_PERFTRGTLINES  Hedef Grup Satırları
H_FFF_PERAWARDS  Personel Ödül/Ceza Bilgileri
H_FFF_TRVLEXPENSES  Harcırah Kayıtları
H_FFF_TRVLEXPENSELINES  Harcırah Masraf Satırları
H_FFF_TRVLEXPDETAILS  Harcırah Kaydı Detay Satırları
H_FFF_NOMINEES  Başvuru Kartları
H_FFF_STAFFREQS  Kadro Talepleri
H_FFF_APPPROJECTS  Başvuru Projeleri
H_FFF_APPPROJLINES  Başvuru Proje Süreci Satırları
H_FFF_APPPROJREQS  Proje Kapsamı
H_FFF_APPNOMINEES  Proje Başvuru Kartları
H_FFF_APPNOTICES  Başvuru Projeleri Duyuru/Görüşme Kayıtları
H_FFF_APPNOTLINES  Görüşme Satırları
H_FFF_APPWORKS  Başvurulan Roller
H_FFF_APPLETTERS  Başvuru Kartı Mektupları
H_FFF_APPPRJCRITERS  Proje Başarı Kriterleri
H_FFF_EMPOCCUPATIONS  Personel meşguliyet
H_FFF_PERVACDEFS  Personel İzin tanımları
H_FFF_PERDELEGATIONS  Personel Vekalet Bilgileri
H_FFF_DIFFCARDS  Personel İntibak Bilgileri
H_FFF_PERDUTIES  Personel Mecburi Hizmet Bilgileri
H_FFF_TRAININGCONDS  Eğitim ön koşulları
H_FFF_PERSHIFTS  Personel Vardiyaları
H_FFF_PERSHIFTEXCPS  Personel Vardiya İstisnaları
H_FFF_PERDEFS  Personel Öndeğerleri
H_FFF_POOLASGRULES  Kaynak havuzu atama kuralları
H_FFF_POOLASGRULELINES  Kaynak havuzu atama kuralları satırları
H_FFF_PERFEVLTRS  Performans Değerlendiricileri
H_FFF_ASSIGNREQS  Atama Talepleri
H_FFF_TEMPASSIGNREQS  Personel Görevlendirme Talepleri
H_FFF_PERFDEFAULTS  Performans Öndeğer Kartı
H_FFF_PERFDEFAULTLINES  Performans Öndeğer Satırları
H_FFF_TRAININGCOSTS  Eğitim Maliyetleri
H_FFF_EXAMREGS  Başvuru Projeleri Duyuru/Görüşme/Sınav-Anket Kayıtları
H_FFF_PAYROLLGROUPS  Ödeme Grupları
FILTERS Filtreler
H_FFF_PNTVACTRANSLINES  Puantaja Aktarılan İzin Hareketleri
H_FFF_PAYELEMRELS  Bağlı Ücret Parametreleri
H_FFF_ROLEFITVALUES   Personel/Başvuru Rol Uygunluk Oranları
H_FFF_NOTIFYINDEMGRPS   Kıdem/İhbar Tazminatı Grupları
H_FFF_NTFINDMGRPLINES   Kıdem/İhbar Tazminatı grup satırları
H_FFF_PERPNTDEFS  Puantaja Esas Bilgiler
H_FFF_PERPNTDEFLINES   Puantaja Esas Bilgi Satırları
H_FFF_LESSONDEFS Ders Tanımları
H_FFF_RELPNTCARDS   Puantajla ilişkili Kayıtlar
H_FFF_BATCHDOCS  Aylık Prim ve E-Hizmet Belgeleri
H_FFF_LANGGRADES   Yabancı Dil Yetkinlik Düzeyleri
H_FFF_EXAMQUALFS   Sınavda Ölçülen Yetkinlikler
H_FFF_EXAMQUALFGRADES   Sınavda Ölçülen Yetkinlik Düzeyleri
H_FFF_FAMILYHISTS   Aile Bireyleri tarihçesi
H_FFF_EXTDUES   Yan Haklar
H_FFF_PEREXTDUES   Personel Yan Hakları
H_FFF_EXTLAWPARS   Ekstra Kanun Parametreleri
H_FFF_EXTTABLES   Ekstra kanun tabloları
H_FFF_EXTFLDTEMPS   Ek Yasal Kesinti/Matrah Satırları
H_FFF_PNTEXTFLDS   Puantaj Ek Yasal Kesinti/Matrah Satırları
H_FFF_EXTCUSTOMERS  Dış müşteri tanımları
H_FFF_PNTDISTLINES   Puantaj Dağıtım Satırları
H_FFF_FAMWORKFLGS  Tabi Olduğu Parametreler (Aile Bireyleri)
SM_TRANSITIONLOG  İş ürünlerinin geçişleri
S_HRPERFORMERS  Süreç Kullanıcıları
S_HRPERFORMER_POOLS  Süreç Kullanıcı Havuzları
S_HRPERFORMER_ITEMS  Süreç Kullanıcı Nitelikleri
S_PERSON  Kişi
S_ORGCHARTS  Organizasyonel Şema
S_POSITIONS  Pozisyonlar
S_EXTRAUPPOSITIONS  Pozisyonlar arası ekstra ilişkiler
S_POSITIONROLES  Pozisyona bağlı olan Roller
S_ROLES  Roller
S_SKILLS  Nitelikler
S_TRAININGS  Eğitimler
S_ROLEASGS  Rollere bağlı olan atamalar
S_SKILLLEVELS  Nitelik seviyeleri
S_TRAININGASGS  Eğitim Atamaları
S_TYPEDEFINITIONS  Tür tanımları
S_CALENDAR  Takvimler
S_RANGEDATES  Tarih Aralıkları
S_HOLIDAYS  Tatiller
S_WEEKLYSCHEDULES  Haftalık Çizelgeler
S_TIMECONSTRAINTS  Tekrarlanan Tatiller İçin Konulan Kurallar
S_HRPOOL  Havuzlar
S_REVISIONS  Revizyonlar
S_POSITIONRELASGS Pozisyonlar Arası İlişkiler
S_REVNUMTEMPLATES  İş Ürünü Revizyonları İçin Revizyon Numarası Şablonu
S_SHIFTPACKAGE_LINE  Vardiya Paket Satırları
TS_TASKINSTANCES  Görev olguları
TS_TASKDEFS  Görev tanımları
TS_OPERATIONDEFS  İşlem tanımları
TS_WPDEFS  İş ürünü tanımları
TS_TASKALIASES  Görev belirteçleri
TS_EXECUTEDOPS  Daha önce çalıştırılmış işlemler
TS_ATTSDEF  Görev değişkenleri
TS_ALERTRECORDS  Alarm kayıtları
TS_TASKENVINST  Görev ortamı kayıtları
TS_TASKENVVAR  Görev ortamı değişkenleri
TS_ALERTDESCIPTION  Alarm tanımları
TS_ALERT  Alarm tanımları (detay tablo)
TS_ALERTRULE  Alarm kural tanımları
U_$V(firm)_ORDTYPDE  Sipariş Türlerine Göre Sevkiyat Masrafları
U_FFF_ADDTAXES  Ek vergiler
U_FFF_ADDTAXLNS  Ek vergi satırları
U_FFF_ANLYDIMENSIONS  Analiz boyutları
U_FFF_ANLYDIMTYPES  Analiz boyutu türleri
U_FFF_PP_ARPGENTOTS  Cari hesap genel toplamları
U_FFF_PP_ARPMONTOTS  Cari Hesap Aylık Toplamları
U_FFF_PP_ARPRISKS  Cari Hesap Riskleri
U_FFF_ARPS  Cari hesaplar
U_FFF_PP_ARPTRANS  Cari hesap hareketleri
U_FFF_PP_ARPSLIPS  Cari hesap fişleri
U_FFF_AUXCODES  Kod tanımları
U_FFF_AVGEXCHRATES  Ortalama döviz kurları
U_FFF_BANKACCOUNTS  Banka hesapları
U_FFF_PP_BANKGENTOTS  Banka genel toplamları
U_FFF_PP_BANKMONTOTS  Banka aylık toplamları
U_FFF_BANKS  Bankalar
U_FFF_PP_BANKSLIPS  Banka fişleri
U_FFF_PP_BANKTRANS  Banka fişi satırları
U_FFF_BATCHEXCEPTIONS  Toplu işlem mesajları
U_FFF_BATCHFILTS  Toplu işlem filtreleri
U_FFF_BATCHOPERS  Toplu işlemler
U_FFF_CREDITS  Krediler
U_FFF_CREDITPAYMENTS  Kredi planlanan ödemeler
U_FFF_PP_CREDITGENTOTS  Kredi genel toplamları
U_FFF_PP_GUARANTEECREDIT  Banka kredi bilgileri
U_FFF_ARPFORMSENDINFO  Cari Hesap Form Gönderim Bilgileri
U_FFF_BRANDMODELS  Marka modelleri
U_FFF_BRANDS  Markalar
U_FFF_CAMPAIGNLNS  Kampanya satırları
U_FFF_CAMPAIGNS  Kampanyalar
U_FFF_CARDACCASGS  Kartların muhasebe atamaları
U_FFF_CARDTRANSCNTS  Kart hareket toplamları
U_FFF_ARPRISKTOTS  Cari Hesap Risk Toplamları
U_FFF_ARPRISKDEFS  Cari Hesap Risk Tanımları
U_FFF_PP_CHECKS  Çekler/senetler
U_FFF_PP_CHECKTRANS  Çek/senet hareketleri
U_FFF_PP_CHECKSLIPS  Çek/senet fişleri
U_FFF_CLSDISTLNS  Sınıf dağıtım şablonu detayları
U_FFF_CLSDISTTMPS  Sınıf dağıtım şablonları
U_FFF_COMMMEMBERS  Komisyon üyeleri
U_FFF_COMPANYDOCS  Kurum bazında resim ve notların saklandığı tablo
U_FFF_CONSORTIUMS  Konsorsiyumlar
U_FFF_CONTRACTSLIPS  Sözleşmeler
U_FFF_CONTRACTSTATUSES  Sözleşme durumları
U_FFF_CONTRACTTRANS  Sözleşme satırları
U_FFF_CONSPARTNERS  Konsorsiyum ortakları
U_FFF_CURRENCIES  Para birimleri
U_FFF_CURRENCYPARS  Döviz parametreleri
U_FFF_DELIVERYADRS  Dağıtım adresleri
U_FFF_PP_DEMANDSLIPS  Talep fişleri
U_FFF_PP_DEMANDTRANS  Talep satırları
U_FFF_PP_DEMANDPEGS  Talep ilişkileri
U_FFF_PP_DEMTRANSTOTS  Talep satırı toplamları
U_FFF_PP_DEMANDMEETINGS  Talep karşılamaları
U_FFF_DISCOUNTS  İndirimler / masraflar
U_FFF_DISCPAYLNS  Ödeme planının indirim satırları
U_FFF_PP_DISCPAYTRANS  İndirimli ödeme satırları
U_FFF_PP_TRANSACTIONDEMPEGS  Çıkış fişleri talep karşılama bağlantıları
U_FFF_EXIMBUSTYPES  Sözleşme satırların varlık dağıtımı
U_FFF_FIARPASSOCASGS  Birlik - cari hesap Bağlantısı
U_FFF_EXIMBUSTYPES  Dış ticaret iş türleri
U_FFF_FAANNCOSTS  Sabit kıymetin yıllara yaygın maliyetleri
U_FFF_FAANNTOTS  Sabit kıymetin yıllık toplamları
U_FFF_FAPRODNUMS  Üretim miktarları
U_FFF_PP_FINAPPROVALS  Dönemsel onay kayıtları
U_FFF_FINTABLELNS  Mali tablo satırları
U_FFF_PP_FINTABLERECLNS  Mali tablo kaydı satırları
U_FFF_PP_FINTABLERECS  Mali tablo kayıtları
U_FFF_FINTABLES  Mali tablolar
U_FFF_PP_GLACCGENTOTS  Muhasebe hesabının genel toplamları
U_FFF_PP_GLACCMONTOTS  Muhasebe hesabının aylık toplamları
U_FFF_GLACCOUNTS  Muhasebe hesapları
U_FFF_GLCMPACCASGS  Muhasebe hesabının karşı hesap ilişkileri
U_FFF_GLACCDIMASGS  Muhasebe hesabının analiz boyutu ilişkileri
U_FFF_GLCONNCODES  Muhasebe bağlantı kodları
U_FFF_GLCONNFILTS  Muhasebe bağlantı kodu filtreleri
U_FFF_GLDISTTMPLNS  Muhasebe hesabının dağıtım şablonu satırları
U_FFF_GLDISTTMPS  Muhasebe hesabının dağıtım şablonları
U_FFF_GLPSTGROUPS  Muhasebe bağlantı grupları
U_FFF_PP_GLTRDEFINITIONS  Muhasebe işlem şablonları
U_FFF_GLCONNPAYRL  Ücretler muhasebe bağlantı kodları
U_FFF_PP_GLSLIPPEGS  Muhasebe fişi ilişkileri
U_FFF_PP_GLSLIPS  Muhasebe fişleri
U_FFF_PP_GLTRANS  Muhasebe fişi satırları
U_FFF_PP_GLTRANSCOEFS  Muhasebe fişi satırı katsayıları
U_FFF_PP_GLTRANSDETS  Muhasebe fişi satırı detayları
U_FFF_PP_INVOICES  Faturalar
U_FFF_ITEMALTASGS  Malzemenin alternatifleri
U_FFF_ITEMARPASGS  Malzemenin müşteri/tedarikçi atmaları
U_FFF_PP_SHIPMENTSLIPS  Sevkiyat Fişleri
U_FFF_ITEMCLSASGS  Malzemenin sınıf bağlantıları
U_FFF_PP_ITEMDAYTOTS  Malzemenin günlük toplamları
U_FFF_PP_ITEMGENTOTS  Malzemenin genel toplamları
U_FFF_PP_ITEMMONTOTS  Malzemenin aylık toplamları
U_FFF_PP_SHSTRANS  Sevkiyat Fişleri Hareketleri
U_FFF_ITEMS  Malzemeler
U_FFF_ITEMUNITASGS  Malzemenin birim atamaları
U_FFF_ITEMWHPARS  Malzeme ambar parametreleri
U_FFF_LNGEXCHSETS  Açıklamaların tüm dillerdeki karşılıkları
U_FFF_MIXCASELNS  Karma koli satırları
U_FFF_PP_MMSLIPS  Malzeme fişleri
U_FFF_PP_MMTRANS  Malzeme hareketleri
U_FFF_PP_MMTRANSCOEFS  Malzeme hareketi katsayıları
U_FFF_PP_MMTRANSTOTS  Malzeme hareketi toplamları
U_FFF_RESOCCUPATIONS  Kaynak kullanım kayıtları
U_FFF_ATTRASGSMAP  Özellik atama haritası
U_FFF_ATTRASGLNSMAP  Özellik atama satırları haritası
U_FFF_ROUTES  Rotalar
U_FFF_ROUTEADDRESSES  Rota adresleri
U_FFF_ROUTESALESMEN  Rota satış elemanları
U_fff_ CROSSTRNRULES  Çapraz Hareket Kuralları
U_FFF_PP_ORDERSLIPS  Siparişler
U_FFF_PP_ORDERTRANS  Sipariş satırları
U_FFF_PP_ORDSLIPPEGS  Sipariş satırı ilişkileri
U_FFF_PP_ORDTRANSTOTS  Sipariş satırı toplamları
U_FFF_ CROSSRULELINES  Çapraz Hareket Kural Satırları
U_FFF_PP_COSTDISTSLIPS  Maliyet Dağıtım Fişleri
U_FFF_PP_COSTDISTTRANS  Maliyet Dağıtım Fişlerin Satırları
U_FFF_PP_COSTDISTPEGS  Giriş fişlerine dağıtılan masraflar
U_FFF_PP_SHIPMENTRETTRANS  Sevkiyat fişi iade hareketleri
U_FFF_ASSETSHIFTEXCPS  Varlık Vardiya İstisnaları
U_FFF_PAYPLANLNS  Ödeme planı satırları
U_FFF_PAYPLANS  Ödeme planları
U_FFF_PP_PAYTRANS  Ödeme hareketleri
U_FFF_PP_PERIODCOSTS  Dönemsel maliyetler
U_FFF_PP_PERIODDOCS  Dönem bazında resim ve notların saklandığı tablo
U_FFF_PRICES  Fiyat tanımları
U_FFF_PP_PRODUCERINVS  Müstahsil faturaları
U_FFF_PROJECTS  Projeler
U_FFF_PRJPREDASGS  Proje aktiviteleri öncüllük ilişkileri
U_FFF_PRJITEMASGS  Proje ile malzeme/varlık/hizmet ilişkileri
U_FFF_PRJRESOURCEASGS  Proje kaynak ilişkileri
U_FFF_PJRESDATEASGS  Proje kaynak kullanım kayıtları
U_FFF_PJPROJECTTYPES  Proje türleri
U_FFF_PROMOTIONLNS  Promosyon satırları
U_FFF_PROMOTIONS  Promosyonlar
U_FFF_PP_ORDDLVADRS  Sipariş sevkiyat adresleri
U_FFF_PP_ORDDLVTRNS  Sipariş sevkiyat hareketleri
U_FFF_PP_QUICKPRDSLIP  Hızlı üretim fişleri
U_FFF_PP_REMINDHISTS  Cari hesap ihtar tarihçeleri
U_FFF_SAFEDEPOSITS  Kasalar
U_FFF_PAYCOLLUNITS  Ödeme / tahsilat birimleri
U_FFF_PP_ORDERSHIPLNSTOTS  Sevkiyat hareketleri toplamları
U_FFF_TIMERANGES  Zaman Aralıkları
U_FFF_PP_SDDAYTOTS  Kasanın günlük toplamları
U_FFF_PP_SDGENTOTS  Kasanın genel toplamları
U_FFF_PP_SDUNITGENTOTS  Ödeme / tahsilat birimi genel toplamları
U_FFF_PP_SDSLIPS  Kasa fişleri
U_FFF_PP_SDTRANS  Kasa hareketleri
U_FFF_PP_SDTRANSDETS  Kasa hareketi detayları
U_FFF_SALESMEN  Satış temsilcileri
U_FFF_SLMARPASGS  Satış temsilcisinin cari hesap ilişkileri
U_FFF_SLNUMBERS  Seri/lot numaraları
U_FFF_PP_SLTRANS  Seri/lot hareketleri
U_FFF_PP_SLTRANSTOTS  Seri/lot hareketi toplamları
U_FFF_STDCOSTPERS  Dönemler
U_FFF_STDUNITCOSTS  Standart maliyetler
U_FFF_UNITCONVS  Birim çevrimleri
U_FFF_UNITS  Birimler
U_FFF_UNITSETS  Birim setleri
U_FFF_LASTCUTOMERSCODES  Nihai Müşteri Kod tanımları
U_FFF_PJACTCOMPINFO  Aktivite Gerçekleşme Bilgileri
U_FFF_PJPROGRESSPAYMENTS   Hakedişler
U_FFF_PJPROGRESSPAYMENTLINES   Hakediş Satırları
U_FFF_BUDGETITEMS  Bütçe kalemleri
U_FFF_BDGTITEMANLYDIMS  Bütçe kalemi analiz boyutu bağlantıları
U_FFF_BUDGETPARAMS  Bütçe parametreleri
U_FFF_BUDGETPERIODS  Bütçe dönemleri
U_FFF_BDGTCALCCRITERIONS  Bütçe hesaplama ve kontrol kriterleri
U_FFF_PP_BUDGETS  Bütçeler
U_FFF_PP_BUDGETREVISIONS  Bütçe revizyonları
U_FFF_PP_BUDGETLINES  Bütçe satırları
U_FFF_PP_BDGTLINEVALUES  Bütçe satırı değerleri
U_FFF_PP_BDGTLINECRITERIONS  Bütçe satırı hesaplama ve kontrol kriteri atamaları
U_FFF_PP_BDGTLINEANLYDIMS  Bütçe satırı analiz boyutu atamaları
U_FFF_PP_BDGTPARAMREVASGS  Bütçe revizyonu parametre atamaları
U_FFF_PP_BDGTPARAMVALUES  Revizyon parametreleri değerleri
U_FFF_PP_BDGTSLIPRSVALMAPS  Bütçe rezervasyonun oluşmasını sağlayan bütçe satırı fiş eşleşmeleri
U_FFF_ASSETS  Varlıklar
U_FFF_ASSETVEDETS  Nakil vasıtası detay bilgileri
U_FFF_ASSETREDETS  Gayrimenkul detay bilgileri
U_FFF_ASSETEQDETS  Ekipman detay bilgileri
U_FFF_ASSETDEFS  Varlık detay kayıtları
U_FFF_ASSETSTATES  Varlık durum değişiklikleri
U_FFF_ALLOCDEMANDS  Varlık Talepleri
U_FFF_ALLOCDEMANDSTAFF  Varlık Talep Görevli Personeller
U_FFF_PP_AMSLIPS  Varlık Hareket Fişleri
U_FFF_PP_AMTRANS  Varlık Hareket Fişi Satırları
U_FFF_ASSETPARTS  Varlık Kısımları
U_FFF_ASSETCOMUSAGES  Ortak Kullanımlar
U_FFF_ASSETATTRS  Varlık Özellikleri
U_FFF_ASSETATTRVALS  Varlık Özellik Değerleri
U_FFF_ASSETATTRASGS  Varlık/Varlık Grubu Özellik Atamaları
U_FFF_ASSETTYPES  Varlık Tipleri
U_FFF_ASSETREGISTRIES  Varlık Amortisman Kayıtları
U_FFF_ASSETGROUPS  Varlık Grupları
U_FFF_ASSETGRPASGS  Varlık Grup Bağlantıları
U_FFF_ASSETCTRLPOINTS  Varlık Kontrol Noktaları
U_FFF_SPAREPARTASGS  Varlık Yedek Parçaları
U_FFF_PP_AMTRANSFERSLIPS  Varlık transfer fişleri
U_FFF_MRFAILURECODES  Arıza kodları
U_FFF_MRORDERS  Bakım emirleri
U_FFF_MRORDLNLOGS  Bakım emrinin sözleşmeli bakım fişi ilişkileri
U_FFF_MRDIRPLANS  Bakım talimatı planları
U_FFF_MRORDMATERIALS  Bakım emrinde kullanılan malzemeler
U_FFF_WAITINGS  Bakım emirleri bekleme nedenleri
U_FFF_MRORDRESOURCES  Bakım emrinde çalışan kaynaklar
U_FFF_MRORDJOBS  Bakım emri görevleri
U_FFF_MRDIRRESOURCES  Bakım talimatları kaynakları
U_FFF_MRDIRMATERIALS  Bakım talimatları malzemeleri
U_FFF_MRDIRJOBS  Bakım talimatları görevleri
U_FFF_MRORDPLANS  Bakım emri planları
U_FFF_MRPLANS  Bakım planları
U_FFF_MRPLNJOBS  Bakım plan görevleri
U_FFF_MRPLNMATERIALS  Bakım malzemeleri
U_FFF_MRPLNRESOURCES  Bakım kaynakları
U_FFF_MRJOBS  Bakım İş Adımları
U_FFF_WAITREASONS  Bekleme nedenleri
U_FFF_MRPARAMETERS  Bakım Parametreleri
U_FFF_MRPARAMETERLINES  Bakım Parametre satırları
U_FFF_MRMAINTTYPEPARAMETERASGS  Bakım Parametreleri ilişkileri
U_FFF_MRREQUESTS  Bakım talepleri
U_FFF_MRASGSPARAMETER  Bakım Parametresi atamaları
U_FFF_MRDIRECTIVES  Bakım talimatları
U_FFF_MRCONTMAINTS  Sözleşmeli bakım fişleri
U_FFF_MRCONTMAINTLINES  Sözleşmeli bakım fişi satırları
U_FFF_TARGETSUPPLIERS  Hedeflenen tedarikçiler
U_FFF_SUPPDOCLIST  Tedarikçilere satılan belgeler
U_FFF_OFFERALTS  Alternatif fiyat teklifleri
U_FFF_OFFERTRANS  Teklif satırları
U_FFF_PUDELIVERYASGS  Talep fişi satırı sevkiyat adresleri
U_FFF_TENDERCONTRASGS  İhale ilgilileri
U_FFF_TENDERDOCASGS  İhalenin gerekli belgeleri
U_FFF_TENDERDOCS  İhale belgeleri
U_FFF_TENDERREQS  İhalenin ihtiyaç listesi
U_FFF_TENDERMETHODS  İhale yöntemleri
U_FFF_OFFERSUBMDOCS  Teklifle sunulan belgeler
U_FFF_NONCONFREASONS  Teklifin uygunsuzluk nedenleri
U_FFF_TNDRCANCELREASONS  İhalenin iptal nedenleri
U_FFF_PUSPECS  Talep/İhale/Sözleşme teknik özellikleri
U_FFF_POOLASGS  Kaynak havuzu atamaları
U_FFF_VOUCHERTYPES  Muhasebe fiş türleri
U_FFF_PP_TRANSASSETASGS  Hareketin varlık ilişkileri
U_FFF_PP_CARESGLBDGTASGS  Maliyet Muhasebesi - Kaynak ilişkileri
U_FFF_PP_CAACTIVITYTYPES  Maliyet Muhasebesi - Aktivite türleri
U_FFF_PP_CARESOURCETYPES  Maliyet Muhasebesi - Kaynak türleri
U_FFF_PP_CARESANLYDIMS  Maliyet Muhasebesi - Kaynağın analiz boyutu ilişkileri
U_FFF_PP_CARESORGUNITS  Maliyet Muhasebesi - Kaynağın işyeri ilişkileri
U_FFF_PP_CARESOURCES  Maliyet Muhasebesi - Kaynaklar
U_FFF_PP_CAACTIVITIES  Maliyet Muhasebesi - Aktiviteler
U_FFF_PP_CAALLOCDESTS  Maliyet Muhasebesi - Dağıtım anahtarı hedefleri
U_FFF_CADISTDEFINITIONS  Maliyet dağıtım tanımları
U_FFF_PP_CADISTTEMPS  Maliyet dağıtım şablonları
U_FFF_GERMANYDEFS  Almanya mevzuatı tanımları
U_FFF_PJPAYMENTASGS  Proje ödeme ilişkileri
U_FFF_PP_MMSLIPGERDEFS  Malzeme fişinin Almanya mevzuatı tanımları
U_FFF_PP_ADDAYTOTS  Analiz boyutunun günlük toplamları
U_FFF_PJACTIVITIES  Proje aktiviteleri
U_FFF_MRCONTMAINTASGS  Sözleşmeli bakım fişinin fatura ilişkileri
U_$V(firm)_SHIPPLANS  Satınalma ve satış sevkiyat planları
U_$V(firm)_SHIPPLANLNS  Sevkiyat planı satırları
U_$V(firm)_TRANSSHIPADRS  Sözleşme hareketleri sevkiyat adresleri
U_FFF_ARPBANKACCOUNTS  Cari hesap banka hesapları
U_FFF_GUARANTEEMEANS  Teminat araçları
U_FFF_GUARANTEES  Teminatlar
U_FFF_REVRATES  Yeniden değerleme oranları
U_$V(firm)_CASHFRCRITERIONLNS  Nakit Tahminleme Kriteri Satırları
U_FFF_ASSETSHIFTS  Varlık Vardiyaları
U_$V(firm)_CASHFRTEMPL Nakit Tahminleme Şablonları
U_$V(firm)_CASHFRCRITERIA  Nakit Tahminleme Kriterleri
U_$V(firm)_$V(Period)_CASHFRVIEW Nakit Tahminleme Hareketleri
U_$V(firm)_$V(period)_CASHFRVIEWCOL Nakit Tahminleme Hareket Kolonları
U_$V(firm)_$V(period)_CASHFRVIEWLINE Nakt Tahminleme Satırları
U_$V(firm)_SLIPSTAFF  Varlık Fişi Görevli Personeller
U_FFF_SLIPATTRASGS  Varlık Fişi Özellik Atamaları
U_FFF_CACALCRESULTLINES  Maliyet Yükleme Satırları
U_FFF_EXTERNALRESOURCES  Dış Kaynaklar
U_FFF_EXTRESCOSTS  Dış Kaynak Maliyetleri
U_FFF_PP_GRNTTRANS  Teminat mektubu hareketleri
U_FFF_PP_GRNTSLIPS  Teminat mektubu fişleri
U_FFF_BULINEPJCOSTASGS  Bütçe - proje tanımları
U_FFF_INSTRUCTIONS  Talimatlar
U_FFF_PROLONGDATES  Teminat uzatma tarihleri
U_FFF_CUSCOMPLAINTTYPES Müşteri Şikayet Türleri
U_FFF_CUSCOMPLAINTLEVELS Müşteri Şikayet Aşamaları
U_FFF_PP_CUSCOMPLAINTS Müşteri Şikayetleri
U_FFF_PP_TRANSANLYDIMS  Hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_GENANLYDIMS  Hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_MMTRANSADS  MMTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_DEMANDTRANSADS  DEMANDTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_ORDERTRANSADS  ORDERTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_CHECKTRANSADS  CHECKTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_SDTRANSADS  SDTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_ARPTRANSADS  ARPTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_BANKTRANSADS  BANKTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_TENDERREQSADS  TENDERREQS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_CONTRTRANSADS  CONTRACTTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_GUARANTEETRANSADS  GRNTTRANS hareketlerin analiz boyutları dağıtım satırları
U_FFF_PP_TRANSASSETEXPS  Hareketlerin varlık dağıtım satırları
U_FFF_PP_MMTRANSAES  MMTRANS Hareketlerin varlık dağıtım satırları
U_FFF_PP_BANKTRANSAES  BANKTRANS Hareketlerin varlık dağıtım satırları
U_FFF_ASSETPARTTYPES  Varlık kısmı türleri
U_FFF_MAINACCOUNTASGS  Ana hesap planı bağlantıları
U_FFF_MRFAILSEVERITIES   Aciliyet Durumları
U_FFF_MRWORKTYPES   İş Tipleri Tablosu
U_FFF_MRMAINTTYPES   Bakım Türü Tablosu
U_FFF_MRMAINTTYPELINES   İş Tipi Satırları Tablosu
U_FFF_MRMAINTPOINTS   Bakım Noktaları Tablosu
U_FFF_MRWORKRESPONSIBLE   İş Sorumlukları Tablosu
U_FFF_DELAYPUNLINES  Teslimat Gecikme Cezaları Satırları
U_FFF_DELAYPUNISHMENTS Teslimat Gecikme Cezaları
U_FFF_LOPUNISHMENTDEMANDS  Teslimat Gecikme Cezası Talepleri
U_FFF_ASSETPERASGS   Sürücü ve Satış Elemanı Listesi
U_FFF_ADDCREDITS   Ek Krediler
U_FFF_BUFORMULAEXTLINES   Formüle eklenen ekstra satırlar
WE_PROCESSINSTANCES  Süreç olguları
WE_PNODEINSTANCES  Süreç adımı olguları
WE_PALIASMAP  Süreç belirteç eşlemeleri
WE_PINSTHISTORY  Süreç adımları tarihçesi
WE_POPERATIONINST  Süreç işlem olguları
WE_PAPPROVALINST  Süreç onay olguları
WE_PROCESSTASKMAP  Süreç görev eşleşmeleri
WE_PROCESSHRPOOLS  Süreç kaynak havuzları
WE_PROCESSENVMAP  Süreç çalışma parametreleri
WE_PTASKALIAS  Görevlerde kullanılan belirteçlerle süreç belirteçlerinin eşleşmesi
WE_PALERTREASONS  Süreç olgularının alarm sebepleri
WE_PEXCALIASMAP  Süreç hata belirteçleri tablosu
WE_SYNC  Süreç motoru senkronizasyon istekleri
W_UTASKS  Kullanıcı Görevleri
W_UTASKOPS  Kullanıcı Görev İşlemleri
W_UTASKOPWPS  Kullanıcı Görev İşlemleri İş Ürünleri
W_UTASKFOLDERS  Kullanıcı Görevleri Klasörleri
W_APPWPS  Uygulama İş Ürünleri
W_APPWPBASES  Uygulama İş Ürünleri Hiyerarşik İlişkisi
W_APPWPPROPS  Uygulama İş Ürünleri Özellikleri
W_APPWPOPPROPS  Uygulama İş Ürünleri İşlemleri Özellikleri
W_APPWPOPS  Uygulama İş Ürünü İşlemleri
W_APPWPOPCULTEXTS  İş Ürünü ve İşlemleri Lokalizasyon Bilgileri
W_APPWPOPSASGS  İşlem iş ürünleri
W_TRACKCHANGES  Dosya Değişikliği İzleme
W_ACTIVITIES  Süreç Adımları
W_SPLITTERS  Dağıtıcılar
W_COLLECTORS  Toplayıcılar
W_FINISHES  Bitişler
W_DECISIONS  Kararlar
W_TRANSITIONS  Geçişler
W_TRANSITIONPARAMS  Geçiş Parametreleri
W_CRITERIAS  Kriterler
W_PROCESSAREAS  Süreç Alanları
W_PROCESSES  Süreçler
W_ACTRESOURCEASGS  Süreç adımı kaynak atamaları
W_RESOURCERESERVS  Kaynak Rezervasyonları
W_PROCPOLICIES  Süreç politikaları
W_PROCESSATTS  Süreç Değişkenleri
W_POLICIES  Politikalar
W_POLICYSTATEMENTS  Politika İfadeleri
W_ROLEALIASNAMES  Süreç kullanıcı belirteçleri
W_ROLEALIASNAMEASGS  Süreç kullanıcı belirteç atamaları
W_WPALIASES  İş Ürünü Belirteçleri
W_PROCEDURES  Prosedürler
W_PROCEDURESTEPS  Prosedür adımları
W_TAILORINGDEFS  Uyarlama Seçenekleri
W_TAILORINGASGS  Uyarlama Seçeneği atamaları
W_TRIGGERS  Tetikleyiciler
W_NODELOCATIONS  Düğüm koordinatları
W_WPAPPROVALS  İş Ürünü onayları
W_TIMECONSTRAINTS  Zamanlama Kısıtlamaları
W_HRPOOL  İnsan Kaynakları Havuzları
W_PROCESSATTASGS  Süreç değişkenleri atamaları
W_TAILORINGWPS  Uyarlama Seçenekleri girdi çıktıları
WF_ALERTINSTANCES  Alarm olguları
WF_TASKEXECUTIONRULE  Alarm tanımıyla çalışacak görev tanımları
WF_ALERTDEFS  Alarm tanımları
WF_RECURRENCERULEDEFS  Tekrar tanımları
W_PROCESSEVENTS  Süreç olayları
W_PROCESSEVENTBCODES  Olayların derlenmiş kodu
W_PROCESSEVENTASGS  Süreç olayları atamaları
W_PROCESSENV  Süreç çalışma parametreleri
W_SUBPROCESSES  Alt Süreç Kayıtları
W_SUBPROCTAILORASGS  Alt Süreç Uyarlama Atamaları
W_UTASKCHILDREN  Kullanıcı görevlerinin alt görevleri
LS_LOGITEMS   Sunucu ya da istemci hareketlerini tutar
W_TRANSITIONCONDS  Toplayıcı geçiş koşullarını tutar
W_TRANSITIONCONDASGS  Toplayıcı geçiş koşulları alt tablosu
W_CRITERIAGROUPASGS  Kriter grupları geçiş tablosu
W_VERBALMESSAGES  Sözlü mesajlar tablosu
LS_CONFIG  Olay Kaydedici ayarlarını barındırır
WP_WPINSTANCES  İş ürünü olgularını tutan temel tablo
WP_WPBOINSTANCES  İş nesnesi iş ürünü olguları
WP_WPCUSTOMBOINSTANCES  Uyarlama iş nesnesi iş ürünü olguları
WP_WPATTINSTANCES  Değişken türü iş ürünü olguları
WP_WPDOCINSTANCES  Doküman iş ürünü olguları
WP_WPINSTANCECULTEXTS  İş ürünü olgularının dile göre isimlendirmeleri
WP_WPATTRIBUTES  İş ürünü değişkenleri
WP_WPNOTES  İş ürününe yazılmış yorum ve notlar
WP_REPINSTANCES  Report Oluşumları
WPListInstances  Liste İş ürünü olguları

Hiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...