Logo Bordro Plus Personel Listesi SQL scripti

Bordro Plus üzerinde aktif ve pasif durumdaki personellere ait bilgilerin listesini aşağıdaki sorguyu kullanarak alabilirsiniz.SELECT
CASE WHEN LGMAIN.TYP = 1 THEN 'AKTİF ÇALIŞAN' ELSE 'PASİF' END AS PERSONELDURUMU ,
LGMAIN.LREF,
LGMAIN.CODE As SicilNo,
LGMAIN.NAME as Adi,
LGMAIN.SURNAME as Soyadi,
LGMAIN.GROUPINDATE as GrubaGirisTarihi,
LGMAIN.INDATE as IseGirisTarihi,
LGMAIN.FIRMNR as KurumNo,
LGMAIN.UNITNR as BirimNo,
L_CAPIUNIT.NAME AS BirimAdi,
ASSG.TITLE as Gorevi,
LGMAIN.PREFIX AS AkademikUnvani,
CASE LAW.SSKSTATUS
      WHEN  1 THEN '4/a Normal'
      WHEN  2 THEN '4/a Emekli'
      WHEN  3 THEN '4/a Çırak'
      WHEN  4 THEN '4/a Stajyer'
      WHEN  5 THEN '4/a Yabancı'
      WHEN  6 THEN '4/b Bağ-kur(çalışan)'
      WHEN  7 THEN '4/b Bağ-kur(emekli)'
      WHEN  8 THEN 'Diğer'
      else 'Tanımsız'
end  as SosyalGuvenlikStatusu,
ASSG.WAGE_WAGE as Ucreti,
Case ASSG.WAGE_CLCTYPE
     WHEN 1 THEN 'Net'
     WHEN 2 THEN 'Brüt'
     ELSE 'Tanımsız'
END AS HesaplamaSekli,
'' as SozlesmeSekli,
INF.DADDY as BabaAdi,
INF.BIRTHPLACE AS DogumYeri,
INF.BIRTHDATE as DogumTarihi,  
CASE INF.STATUS
   WHEN 1 THEN 'Evli'
   WHEN 2 THEN 'Bekar'
   else 'Tanımsız'
end as MedeniHali,
CASE LGMAIN.SEX
   WHEN 1 THEN 'Erkek'
   WHEN 2 THEN 'Kadın'
   ELSE 'Tanımsız'
END AS Cinsiyeti,
CASE LGMAIN.EDUCATION
   WHEN 1 THEN 'İlkokul' WHEN 2 THEN 'Ortaokul' WHEN 3 THEN 'Lise' WHEN 4 THEN 'Yüksek' WHEN 5 THEN 'Yüksek Lisans' WHEN 6 THEN 'Doktora' ELSE 'Tanımsız'
END AS OgretimDurumu,
FINI.IbanNo as IbanNo,
ISNULL (ADRES.EXP1,' ') + ISNULL (ADRES.EXP2,' ')  AS Adres,
ISNULL (GSMNO.EXP1,' ') + ISNULL (GSMNO.EXP2,' ') AS CepNo,
LGMAIN.OUTDATE as CikisTarihi,
LGMAIN.SPECODE as OzelKod,
 INF.IDTCNO as TcKimlikNo,
 '1' AS CalismaAlani
 FROM
LH_001_PERSON LGMAIN WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN LH_001_ASSIGN ASSG WITH(NOLOCK) ON (LGMAIN.LREF  =  ASSG.PERREF) AND (ASSG.ENDDATE IS NULL)
LEFT OUTER JOIN LH_001_PERFIN FINI WITH(NOLOCK) ON (LGMAIN.LREF  =  FINI.PERREF)
LEFT OUTER JOIN LH_001_FAMILY FAM ON   LGMAIN.LREF =   FAM.PERREF  AND RELATION = 0
LEFT OUTER JOIN LH_001_PERIDINF  INF ON   INF.LREF =   FAM.IDREF
LEFT OUTER JOIN LH_001_LAWCHG LAW ON (LGMAIN.LREF  =  LAW.PERREF)
LEFT OUTER JOIN LH_001_CONTACT ADRES (nolock) ON INF.[LREF] = ADRES.CARDREF AND ADRES.TYP = 1
LEFT OUTER JOIN LH_001_CONTACT GSMNO (nolock) ON INF.[LREF] = GSMNO.CARDREF AND GSMNO.TYP = 3
LEFT OUTER JOIN [dbo].L_CAPIUNIT (nolock) on L_CAPIUNIT.FIRMNR = 2 AND LGMAIN.UNITNR = L_CAPIUNIT.NR

Sonuç :

Lobject Web kullanımında hata - Retrieving the COM class factory for component with CLSID {72DB412A-6BF5-4920-A002-.......} failed due to the following error: 80070005.


Logo entegrasyonlu bir web proje oluşturup Server 2003'e publish ettikten sonra yukarıdaki hatayı alabilirsiniz. Localinizde çalışan proje (Logo Object) server'a attığınızda çalışmıyorsa büyük ihtimalle DCOM yetkilendirme ayarlarındandır.

Bunu düzeltmek için DCOM üzerindeki Lobjects.exe dosyasına full erişim için ASP.NET kullanıcısına yetki (Server 2003'te "Network Service" kullanıcısı olmalı) vermelisiniz.
Tiger/Unity Hareket Özel Kodu Kontrol ve create işlemi

Tiger veya Unity üzerinde yapılan her türlü fişin satırlarında (Satınalma Sipariş, İrsaliye, Fatura, Malzeme Hareketi vs) "Hareket Özel Kodu" alanı bulunur.

Entegre bir sistem kurduğunuzda birbirinden bağımsız kurgulanan "Hareket Özel Kodları"'nın aynı kayıtlardan oluşabilmesi için bir Stored Procedure (SP) hazırladım. Amaç, Malzeme Fişi satırında açılan hareket özel kodunun tüm girişlerde görülmesini sağlamak. Aşağıdaki SP'yi, SQL Server üzerinde bir JOB'a bağlarsanız Hareket özel kodlarını sürekli güncel tutabilirsiniz.


Stored Procedure Kodu: 

Operation is not valid due to the current state of the object.

ASP.NET üzerinde AjaxcontrolToolkit kullandıysanız, kullandığınız ekranda postback yapılırken "Operation is not valid due to the current state of the object.hatasını alabilirsiniz. Bunu önlemenin yolu .NET frameworkteki MaxHttpCollection ayarını değiştirmekten geçiyor. Web config dosyasına aşağıdaki satırları ilave ettiğinizde sorun düzelecektir.Web Config üzerinde eklemeniz gereken satır:

< appSettings>
     key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="2001"/ >
 < /appSettings>

Hata Ekranı:

Excel GÜN360/DAYS360 benzeri Datediff360 Javascript fonksiyonu

Excel'deki GÜN360/DAYS formülü ile yapılan fonksiyonun Javascript kodu aşağıdaki fonksiyon ile kullanılabilir. (DATEDIFF360)


JavaScript Kodu:

function Datefark360( dtIlkTarih, dtSonTarih ) {
  var fark = [
               dtSonTarih.getFullYear() - dtIlkTarih.getFullYear(),
               dtSonTarih.getMonth()    - dtIlkTarih.getMonth(),
               dtSonTarih.getDate()     - dtIlkTarih.getDate(),
               dtSonTarih.getHours()    - dtIlkTarih.getHours(),
               dtSonTarih.getMinutes()  - dtIlkTarih.getMinutes(),
               dtSonTarih.getSeconds()  - dtIlkTarih.getSeconds()
             ];
  var carpan = [ 12, 31, 24, 60, 60 ];
  carpan[ 1 ] = ( new Date( dtSonTarih.getFullYear(), dtSonTarih.getMonth(), 0 ) ).getDate();

  for ( var i = fark.length - 1; i > -1; i-- ) {
    if ( fark[ i ] < 0 ) {
      if ( i > -1 ) {
        var j = i - 1;
        fark[ i ] += carpan[ j ];
        fark[ j ]--;
      } else {
        alert( 'Negatif Yıl: ' + fark[ 0 ] );
      }
    }
  }
  return fark[ 0 ] * 360 + fark[ 1 ] * 30 + fark[ 2 ];
}

ASP.NET üzerinde Butonu disable etmek

ASP.NET üzerinde Butona tıklandığında butonun disable edilmesi için aşağıdaki kod aspx dosyasına eklenir.
UseSubmitBehavior="false" OnClientClick="this.disabled=true;this.value = 'Lütfen Bekleyiniz...';"

Devexpress AspxGridView kolonlarda filtre türünü değiştirme (AutoFilterCondition)

Devexpress AspxGridView kolonlarında filtre türünü değiştirmek için grid üzerindeki ilgili kolonda Settings--> AutoFilterCondition = default yerine Contains yapılır.
Böylece ilgili kolon üzerinde arama yapmak istenildiğinde içinde aranılan karakterleri içeren tüm kayıtlar listelenir.

Logo Bordro Veritabanı tabloları listesi

TABLO ADI            AÇIKLAMA


L_PERSONEL Çalışma Alanı Tanımları
L_SYSLOG Kullanıcı Kaydı İzleme
L_LOGREP Log Records
LH_ROLLPAR Bordro Parametreleri
LH_PAYELEM Genel Çalışma Parametreleri
LH_FIRMPAR Kurum çalışma parametreleri
LH_WORKFLAG Mesai bağlantıları
LH_LAWPAR Kanun Parametreleri
LH_USERTAB Kullanıcı/kanun parametre tab
LH_TYPEDEF Tip tanımları
LH_DEFAULT Öndeğer tanımları
LH_QCODE Kullanıcı tanımlı kodlar
LH_PERSON Sicil Kartı
LH_PERIDINF Nüfus Cüzdanı bilgileri
LH_PERFIN Sicil Mali bilgileri
LH_LAWCHG Kanuni değişiklikler
LH_PERHIST Sicil tarihçesi
LH_PEREXPR Deneyim Bilgileri
LH_PWORKFLG Personel Ödeme Kesinti Bağlant
LH_CONTACT Erişim bilgileri
LH_HEALTH Sağlık Hareketleri
LH_FAMILY Sicil Aile Bilgileri
LH_RELATION Sicil yakınlık İlişkileri
LH_TRANS TTF Satırları
LH_PERJOBD Personel iş tanımları
LH_ASSIGN Atamalar
LH_PERQUALF Sicil Nitelik Bilgileri
LH_PERFIXR Sicil demirbaş kayıtları
LH_PERSPECD Sicil Özel gün satırları
LH_PNTCARD Puantaj Kartı
LH_PNTLINE Puantaj Satırları
LH_PNTTEMP Puantaj Hesap Şablonu
LH_PNTDEFS Puantaj öndeğerleri
LH_PDEFLINE Puantaj Öndeğer Satırları
LH_PAYPERD Bordro Dönem Bilgileri
LH_PERDPAYM Dönem Ödemeleri
LH_LOANDEF Borç tanımları
LH_PERLOAN Borç takip kayıtları
LH_JOBDESC İş tanımları
LH_JOBDLINE İş tanım satırları
LH_POSJOBDL Pozisyon iş tanımları
LH_RANKDEF Derece Basamak Tanımları
LH_STAFF Kadro tanım kaydı
LH_CARPLANS Kariyer Planı
LH_PERFDEF Performans Tanımları
LH_PERFPERD Dönemsel performans değerlend
LH_PERFLN Performans Değerlendirme Satır
LH_EDUCDEF Eğitim tanımları
LH_EDUCPLAN Eğitim Plan Detay Satırları
LH_EDUCPRE Eğitim Önkoşul tanımları
LH_EDUCREG Eğitim Kayıtları
LH_PEREDUC Personel eğitim kayıtları
LH_EDUCEVAL Eğitim değerlendirmesi
LH_INSTDEF Eğitmen tanımları
LH_EDUCPLC Eğitim yeri tanımları
LH_EDUCREQ Eğitim talepleri
LH_EDUCQLF Eğitim Nitelik İlişkisi
LH_REMINDER Hatırlatıcı
LH_QUALFDEF Nitelik Tanımları
LH_FIXREG Demirbaş Tanımları
LH_EXPENSE Masraf kayıtları
LH_SPECDAY Özel gün tanımları
LH_APPRJ Başvuru projeleri
LH_APPRJLN Başvuru proje adım/aşamaları
LH_APNOTICE Başvuru/duyuru planları
LH_APPWORKS Başvurulan İşler
LH_PERREQ Açık kadro talepleri
LH_APPRJREQ İhtiyaç belirleme
LH_APPNOM Proje başvuru bilgileri
LH_APPLET Kayıtlı mektuplar
LH_GENINFO Genel Bilgiler
LH_ERROR Bakım bilgileri
LH_EDUCREL Eğitim ilişkileri
LH_PERDDEF Performans Dönem Tanımları
LH_PERFGRD Performans Değerlendirme
LH_FISERV Fiili itibari hizmetler
LH_PERAWARD Personel Ödül/Ceza Tanımları
LH_PERPAY Ödeme Kesinti Satırları
LH_STAFFENT Kadro/pozisyon kartları
LH_STAFHIST Kadro/pozisyon tarihçesi
LH_PERFTRGT Performans Hedef Grupları
LH_PNTLNDET Puantaj farkı detay satırları
LH_DIFFCARD İntibak kartı
LH_JOBFAMLY İş ailesi
LH_JOBFAMLN İş ailesi üyeleri
LH_CARMATRX Kariyer matrisi
LH_CPTRGLN Kariyer planı hedefleri
LH_CPINTSLN Kar. Planı Yetk.Başl.Düzeyleri
LH_CPEDUCLN Kar.Planı Gelişim Faaliyetleri
LH_CPQLFLN Kar.Planı Yetkinlik Gelişimi
LH_CPINTLN Kariyer planı görüşmeler
LH_CARSUGS Kariyer önerileri
LH_PERFSUM Performans Özet Bilgileri
LH_ACTIVITY Aktivite tanımları
LH_VACGROUP İzin grup tanımları
LH_VACGRPLN İzin grup satırları
LH_CRITCGRP Kritik grup tanımları
LH_CRIGRPLN Kritik Grup Satırları
LH_TIMEPLAN Zaman Planlama Kayıtları
LH_ACTPLNLN Aktivite Plan Satırları
LH_VACTRANS İzin devir bilgileri
LH_WORKDAYS Çalışma Günleri
LH_EDUCFIRM Eğitim Kurumları
LH_APPNTCLN Görüşme/test satırları
LH_WORKCAL Çalışma Takvimi
LH_WORKCALLN Çalışma Takvimi Satırları
LH_SIMINFO Sicil Emsal Bilgileri
LH_PRJREG Proje Takibi Bilgileri
LH_PRJPLNLN Proje Aktivite Satırları
LH_RIGHTGRP Yetki Grubu Tanımları
LH_RIGHTGLN Yetki Grubu Tanım Satırları

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...