Table Counts on SQL Server

DECLARE @SQL nvarchar(2000),
@TableName sysname,
@TableCount integer

Declare @TableCounts table(TableName sysname, TableCount integer)

SET NOCOUNT ON

DECLARE TableCursor CURSOR FOR
SELECT name from sysobjects WHERE xtype = 'U' ORDER BY 1

OPEN TableCursor

FETCH NEXT FROM TableCursor
INTO @TableName

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
Set @SQL = N'SELECT @TableCountOut = COUNT(*) FROM [' + @TableName + ']'
exec sp_executesql @SQL, N'@TableCountOut integer output', @TableCount output
Insert @TableCounts (TableName, TableCount) Values (@TableName, @TableCount)
FETCH NEXT FROM TableCursor
INTO @TableName
END

CLOSE TableCursor
DEALLOCATE TableCursor

Select * From @TableCountsHiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...